Opening hours: Mon - Fri 8:00 - 17:00

Recent earthquake:

ASSESSEMENTU RAI HALAI IHA JAKARTA II, MUNICIPIU AINARO

16 Mar 2018 | 6 years ago

Timor-Leste hanesan país ida nebe joven iha mundo, ida nebe mos la-se’es an husi fenomena disastre naturais ne’ebé maka kausa husi natureza no kausa husi atividade umanu, Maioria iha mundu disastre naturais ne’ebé maka akontese kategoria ba tipu (ha’at) 4 maka hanesan Rai Nakadoko, Tsunami, Erupsaun Vulcaniko, no Rai Halai. Rai-halai hanesan prosesu Jeolojia nebe ida ne’ebé naturalmente akontense, no bele estraga infrastrutura báziku sira maka hanesan: Estrada, Edifisio, Ponte, nune’e mos afeita ba vida umanu. Fatores kausa ba akontesementu natural ba rai halai, principal liu maka JeoloJia no Jeomorfologia terrenu nian (S. Sarkar and P.D. Kanugo 2014). Mekanismo akontesimentu raihalai kausa husi fatores oin-oin mak hanesan: Kondisaun Jeolojia, Inclinasaun/Topografia Terrenu, Morfolojia, Udan-ben, no mos Rai-Nakdoko.

 

Read more