Anunsiu Rezultadu Final RekrutamentuRainakdoko iha Banda Sea iha data 21/12/2016 tuku 9:17:17 oras Timor Leste akapta iha stasaun
seismiku iha rejiaun Timor iha parte nordeste hosi Ilha Jaco ho nia distansia aproximadamente 85 km ho
Magnetudu 6.8 skalaun ho profundidade 156 Km iha subsuperfisiu.
Stasaun monitoring IPG akapta Rainakdoko ida ne’e hanaran gempa tektonik (seismo Tectonico),
akontese tamba movimentu plaka Australia muda an ba parte Norte soke plaka Eurasia iha parte Norte
Rejiaun Timor.

Baseia ba dadus hirak nebe’e hetan hosi monitorijasaun 24/7 nebe’e IPG iha, hatudu katak rai nakdoko
ida ne’e sei la fo impaktu ba akontesementu Tsunami maske ho magnitude nebe’e bele kausa Tsunami,
tamba rai nakdoko nebe’e foin akontese ho profunidade nebe’e tama ba kategoria klean.
Akontesementu rai nakdoko ida ne’e hanesan fenómeno nebe’e akontese besik ilha Timor ou area
Banda sea ba dala 50 iha tinan 2016 tuir base de dadus nebe’e maka regista iha IPG liu husi
equipamentos no software ne’ebe foin lalais instala iha edifício instituto ida ne’e. atu haforsa dados sira
ne’e Instituto mos hetan assesu livre ba informasaun tempo real sira seluk fornecida iha internet, katak
ba to’o data ida ne’e regista ona 7078 fenomeno rai nakdoko ne’ebe akontese iha área besik Ilha Timor
(favor bele hare iha website http://earthquakes.zone/timor-leste). Okorensia rai nakdoko nebe’e
akontese iha dader ne’e hanesan eventu rai nakdoko nebe’e ho magnitude bo’ot liu eventu sira seluk iha
area Banda Sea nebe mak regista husi inisiu tinan 2016 to’o ohin loron.

Tuir informasaun nebe’e maka hato’o hosi ekipa tekniku katak iha possibilidade sei akontese tan rai
nakdoko (after shock) ho skala ou magnitude nebe’e ki’ik liu hosi eventu dahuluk (main shock).
Informasaun kona ba Rai nakdoko IPG sei kontinua fo sai iha website IPG nian. IPG mos liu husi ninia
expertise person sei kontinua halo rekompilasaun dados, analisa no interpretasaun geologiku no
tektoniku kona ba fenómeno rai nakdoko sira nebe mak mosu no afeta mai Timor Leste.

alor

Imajen ne’e hatudu sistema elektronika nebe oras ne’e monta ona iha edificio IPG, hatudu informasaun seluk kona ba fatin nebe akontese Rainakdoko iha area Banda Sea ho ninia mapa.

 

Instituto do Petróleo e Geologia – Instituto Público (IPG) Timor-Leste hanesan institutu publiku ida ne’ebe forma husi Dekretu Lei RDTL no. 33 tinan 2012. IPG hanesan institutu ida ne’ebe mak ho misaun prinsipal hanesan arkivu, produsaun, jestaun, armazenamentu no fahe informasaun jeolojika inklui mos kona ba rekursu naturais hanesan mina rai, gas no mineral ne’ebe sai hanesan baze ba servisu prospeksaun, peskija no eskplorasaun rekursu minerais nasionais nian.

Bazeia ba misaun IPG nian ne’e mak iha dia 19 de Setembru de 2016 to’o dia 03 de Outubru de 2016 Ekipa Trabalho do Projeitu husi IPG halao ona Servisu Mapamentu Jeolojia no Prospeksaun Mineral iha Area Citrana, Oé-Cusse, Timor-Leste. Servisu kampu ida ne’e nudar servisu kontinuasaun husi servisu dahuluk nebe’e halo iha tinan 2014 iha area Pasabe ho Nipane, Oé-Cusse, Timor-Leste.

Ekipa Trabalho do Projeitu sai hanesa ekipa ida ne’ebe hetan responsabilidade atu hala’o estudu jeolojia no prospeksaun mineral iha area Citrana, Oé-Cusse, Timor-Leste atu bele hatene kondisaun jeolojia iha area refere no indikasaun; distribuisaun; kuantidade no kualidade rekursu mineral nebe’e eziste iha area refere atu suporta ba kriasaun mapa jeolojia no mapa baze potensia rekursu mineral iha area Citrana, Oé-Cusse, Timor-Leste.

Ekipa Trabalho do Projeitu kompostu husi Victor Aleluia V. de Sousa, Antonio de Jesus Araujo, Job Brites dos Santos, Moises Soares, Felix Januario G. Jones, Frederico Carlos Maria dos Santos, Joao Pratas, Joao da Ressureicao Canito no Aleixo Tavares.

Dadus ne’ebe ekipa kolekta iha kampu mak dadus observasaun ba afloramentu ne’ebe hetan, kolekta amostra fatuk hodi analija petrografia ho geokimika no foti amostra rai henek iha mota hodi halo analija grau mineral no analija geokimika hodi hatene los presentajem elementu kimika husi mineral todan sira ne’ebe mak konteudu iha amostra raihenek.

Iha tempu badak ekipa sei fo sai rejultadu peskija nian hanesan mapa jeolojia area Citrana, rejultadu husi analija graun mineral no analija geokimika. Husi rejultadu ne’e mak nudar determinasaun ba peskija ne’ebe detalyu liu tan.

1

 

2